• Liên kết mạng xã hội:
  •   

Video

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 2

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 3

Lễ khánh thành trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Video lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Thư viện ảnh

Đọc nhiều nhất

Danh ngôn

Công văn Công đoàn

15/09/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám Và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số/Ký hiệu: 06/HD-CĐGD
Ngày ban hành: 8/5/2015 12:00:00 AM
Ngày có hiệu lực: 8/5/2015 12:00:00 AM
Người ký: Đ/c Chủ tịch Trần Thị Thu Hà
Trích yếu: Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám Và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung:

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám

Và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU ngày 05/6/2015 của Ban Tuyên giáo Thảnh ủy và hướng dẫn số 21/HD-MTTQ-BTT ngày 18/6/2015 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 16/7/2015 của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể CBGV,NV Thủ đô nhằm định vị, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện long biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan tỏa rộng, tạo được không khí phân khởi, tự hào, tin tưởng trong CBGV,NV Thủ đô thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Nêu bật những thành quả mà CBGV,NV đạt được trong 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở thừa kế bài học lớn của Cách mạng tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức trách nhiệm của CBGV,NV sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp công đoàn Thủ đô, các hoạt động: Uống nước nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa; Tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng tám, vai trò lãnh đạo cảu Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

Căn cứ Đề án của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền Lễ kỷ niệm cấp quốc gia gắn với diễu binh, diễu hành quần chúng tổ chức vào ngày 02/9/2015 tại Quảng trường Ba Đình.

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp như: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, cá nhân tiêu biểu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/1945; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tấng lớp nhân dân đối với thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…Tổ chức tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

3. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám – Quốc Khánh 2/9 theo đề cương Tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân viên; kết hợp tổ chức giới thiệu sách, báo, tranh ảnh, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền do đơn vị biên soạn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc phát động trong toàn thể CBGV,NV thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015)

             2. Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt.

             3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

           4. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

             5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7.  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

             8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguồn: hanoi.edu.vn

 

Ý kiến bạn đọc