• Liên kết mạng xã hội:
  •   

Video

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 1

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 2

Kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập trường (1960- 2015) phần 3

Lễ khánh thành trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Video lễ Khai giảng năm học 2015-2016

Thư viện ảnh

Đọc nhiều nhất

Danh ngôn

Hướng dẫn Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

22/01/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HÀ NỘI

 


Số: 01/HD-CĐGD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


      Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

 

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và của Tổ chức Công đoàn. Kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019) gắn với tổ chức Tháng Công nhân năm 2019, Tháng An toàn vệ sinh Lao động; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày ngày 09/11/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Tuyên truyền cho CBGV,NV lòng yêu nước, truyền thống của dân tộc; của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; động viên CBGV,NV nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

4. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương; tạo khí thế cách mạng sôi nổi, không khí phấn khởi trong các cấp công đoàn Thủ đô, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị.

II. Nội dung, hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

1. Các ngày lễ lớn của đất nước.

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; làm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đảm bảo để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền kết quả của Chương trình “Tết Sum vầy” do các cấp công đoàn tổ chức. Biểu dương các tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực chăm lo trực tiếp đến đời sống của CBGV,NV.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên công nhân.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách,…

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

b. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân

dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, Thủ đô.

c. Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2019) gắn với tổ chức Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2019.

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu trong  sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “Quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động (1/5); ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam. Động viên CBGV,NV thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các cấp công đoàn tập trung vào các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” theo Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân và các hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân năm 2019.

- Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

d. Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, nhất là những đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

e. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phê bình những tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả,…

g. Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Những thành quả của Đảng và nhân dân ta, trong đó trọng tâm tuyên truyền những thành quả của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam qua 74 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặc biệt tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ động viên CBGV,NV hăng say lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 được tổ chức bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo đúng quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao” và Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

a. Không tổ chức Lễ kỷ niệm. Các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, đúng quy định. 

b. Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm khác:

Các đơn vị căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức kỷ niệm với các hình thức phù hợp như:

- Tổ chức giáo dục truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn - Đáp nghĩa”,…

- Tổ chức các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Đỗi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, biểu dương những điển hình, nhân tố mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CBGV,NV thực hiện tốt các phong trào do công đoàn và Thành phố phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Hai tốt”, “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố và của Ngành.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban ngành địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào các hoạt động của công đoàn, sinh hoạt tổ công đoàn.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị, sinh hoạt đoàn viên, các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,…

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Thành phố và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

2. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

2.1. Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên Công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu đạt được sau 90 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn Hà Nội nói riêng.

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; các chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và các phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, qua đó khẳng định uy tín, hình ảnh của Công đoàn Việt Nam với đoàn viên, CBGV,NV và xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBGV,NV; giải quyết kịp thời những kiến nghị của công nhân về thời giờ làm việc, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, sinh hoạt văn hóa… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV,NV.

2.2. Các hoạt động kỷ niệm:

- Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 90 năm Công đoàn Việt Nam.

- Đối với CĐCS trực thuộc:

+ Tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, đúng quy định. 

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với phương châm hướng về cơ sở và phục vụ cho đoàn viên, người lao động.

3. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp các mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong CBGV,NV. Tuyền truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

4. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

4.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889-05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to  lớn của cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với cụ Nguyễn Văn Tố - tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội, xây dựng đất nươc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

4.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

- Bảy tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân.

5. Các ngày lễ quốc tế và một số sự kiện lịch sử quan trọng khác

5.1. Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 – 22/4/2019)

5.2. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mac (05/5/1818 – 05/5/2019)

5.3. Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2019)

5.4. Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân quân dân Cam-pu-chia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2019)

5.5. Kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2019)

5.6. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)

5.7. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019)

5.8. Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 – 17/2/2019)

5.9. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889–19/9/2019)

5.10. Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954–10/10/2019)

III. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)!

3. Đảng bộ và nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

5. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

6. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!

7. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019!

8. CNVCLĐ Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện tốt 02 bộ Quy tắc ứng xử!

9. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)!

10. CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019)

14. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019)!

15. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)!

16. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”!

17. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ Hướng dẫn Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, cụ thể hóa nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở và báo cáo kết quả về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- LĐLĐ TP Hà Nội (để báo cáo);

- CĐCS trực thuộc;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Thu Hà

 

 

Ý kiến bạn đọc